Kalendarium wydarzeń na Śląsku

  XIX w. p.n.e - VIII w. p.n.e.

  Rozwój kultury łużyckiej - jej wpływy sięgały tereny od górnego dorzecza Morawy i Wagu po Łużyce. Charakteryzowała się m.in. sposobem chowania zmarłych - spopielenie ciał i wkładanie ich do grobu wraz z naczyniami z pożywieniem i ulubionymi przedmiotami zmarłego - cmentarzyska w Niemczy i Garbarach; kultem słońca - Ślęża, Radunia, Gromnik; wysokim poziomem budownictwa - osada Osobowice (Wrocław)

  IV w. p.n.e. - I w. p.n.e.

  Osiedlanie się Celtów w Czechach i na Morawach

  I w. p.n.e. – IV w. n.e.

  Pojawienie się Wandali (Lugiowie oraz Silingowie) na terenach górnej Odry. Okres szczytowy kultury germańskiej. Siling (Silingberg = Zobten – pol. Ślęża). Centralne saktuarium Wandali, Kraj Silingów = Śląsk

  III – V w.

  Osiedlenie się Burgundów na południowych obszarach Dolnego Śląska

  IV w.

  Częściowe przesiedlenie się Burgundów nad Ren, Silingów do Hiszpanii i Afryki Północnej

  IV – VIII w.

  Osadnictwo resztek ludności germańskiej

  VI – VII w.

  Zasiedlenie Śląska przez Słowian po wycofaniu się Silingów

  981

  Kłodzko po raz pierwszy wymienione jest jako gród w kronice czeskiego dziejopisarza Kosmasa

  990 - 1137

  Walki o Śląsk między Polską a Czechami. Pierwsze próby odłączenia Śląska od Polski

  1000

  Otton III proklamuje utworzenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, dając w ten sposób początek niezleżnej organizacji kościelnej w Polsce. W miejscowości Eulau bei Sprottau (Iława Śląska) Otton III rezygnuje na rzecz Bolesława Chrobrego z prawa powoływania biskupów. Polska uzależniona od Cesarstwa Niemieckiego. Gnieźnieńska sufragania Wrocław (założona w 1000 r.) staje się fundamentem jedności politycznej Śląska

  1015-1018

  Obrona Niemczy – obrona grodu w Niemczy w sierpniu 1017 roku, za panowania Bolesława Chrobrego. Wydarzenie miało miejsce w czasie wojny polsko-niemieckiej (1015–1018).

  1110

  Pokój oraz ślub Bolesława III Krzywoustego z hrabianką Salomeą z Bergu w Bambergu

  1138

  Śmierć Bolesława III oraz rozbicie dzielnicowe Polski. Śląsk wraz z Krakowem oraz Dzielnicą senioralną przypada Władysławowi II. Walki na terenach piastowskich z udziałem Cesarstwa Niemieckiego oraz możnowładcy śląskiego Piotra Włostowica

  1138

  Za księcia śląskiego Władysława I Śląsk staje się osobnym księstwem

  1146-1163

  Ucieczka Piastów śląskich do Cesarstwa Niemieckiego. Małżeństwa z niemieckimi kobietami. Bolesław IV odmawia Fryderykowi I Barbarossie pomocy zbrojnej, który odpowiada na to zbrojną interwencją na Śląsku. Polska uznaje zwierzchność Cesarstwa Niemieckigo

  1163

  Śląsk jako odrębne księstwo przypada proniemiecko nastawionym synom Władysława II. Początki silnych kulturowych i ludowych wpływów niemieckich na Śląsku

  1175

  Bolesław Wysoki osadza zakon cystersów w Lubiążu z filiami w Henrykowie, Krzeszowie oraz Kamieńcu Ząbkowickim, co sprawia, iż region ten staje się centrum niemieckiego osadnictwa. Następuje wyrąb lasu, zakładanie miast, kościołów oraz klasztorów

  1201-1238

  Henryk I Brodaty zakłada księstwo śląskie sięgające z Lubiąża do Sanu oraz z Sudetów aż po Wartę. Poprzez małżeństwo z Jadwigą z Andechs (późniejszą świętą, zm. 1243 r., pochowaną w Trzebnicy), fundatorką pierwszego śląskiego zakonu żeńskiego w Trzebnicy, jest on krewnym najbardziej wpływowych książęcych protektorów osadnictwa wschodnioniemieckiego. Śląsk znajduje się pod wpływami niemieckimi z perspektywy osadnictwa, języka oraz kultury stając się przy tym pomostem pomiędzy niemieckim Zachodem a słowiańskim Wschodem

  1202

  Mieszko I Plątonogi podbija Księstwo Opolskie i przyłącza je na stałe do swojego księstwa. Zniesienie prawa spadkowego między liniami Piastów Śląskich. Początek podzału Śląska na Górny i Dolny Śląsk

  1241

  Zniszczenie owoców osadnictwa niemieckiego przez Mongołów. W bohaterskiej obronnej bitwie pod Legnicą poległ Henryk II Pobożny (syn św. Jadwigi). Rozpad księstwa śląskiego. Wojny braterskie oraz powtórne podziały osłabiają siły polityczne na Śląsku

  1241

  Pierwsza wzmianka o Lądku jako uzdrowisku - istniały tu urządzenia kąpielowe zniszczone przez Mongołów wracających z pola bitwy pod Legnicą

  1241-1266

  Henryk III. Wzmożone osadnictwo niemieckie oraz powstawanie miast i wsi na prawie niemieckim

  1242

  Odbudowa zniszczonego przez Mongołów Wrocławia

  1261

  Lokacja Wrocławia na prawie magdeburskim

  1311-1313

  Rozdrobnienie Śląska w księstwach opolskim, bytomskim, cieszyńskim, legnickim, wrocławskim, świdnicko-jaworskim oraz głogowskim, w skutek czego Śląsk rozpada się na niemałże 20 bezbronnych małych księstw, które stają się objektem zainteresowań potężnych sąsiadów

  1327-1368

  Śląsk przyłączony zostaje do Czech. Księstwa śląskie po kolei stają się księstwami lennymi Luksemburgów

  1335

  Król Kazimierz Wielki zrzeka się w ramach układu w Trenczynie swoich praw i roszczeń do śląskich i polskich księstw lennych Królestwa Czeskiego. Opierające się na prawie państwowym uwolnienie Śląska od Polski. Poprzez powołanie starosty generalnego Śląska jako czeskiego namiestnika Śląsk staje się za pośrednictwem Czech częścią Cesarstwa Niemieckiego, co daje początek ogólnemu rozwojowi Śląska. Następuje okres gospodarczego i kulturowego rozkwitu

  1342-1376

  Złoty okres biskupstwa wrocławskiego za czasów biskupa Przecława z Pogorzeli

  1346-1378

  Okres rozkwitu Śląska za cesarza Karola IV Luksemburskiego. Uniwersytet w Pradze staje się kulturowym centrum korony czeskiej. Śląsk elementem władzy cesarza w bezpośrednim sąsiedztwie głównego centrum cesarstwa – Pragi. Śląska księżniczka niemiecką cesarzową. Zrealizowane osadnictwo niemieckie przeobraża Śląsk w handlowy oraz kluturowy pomost w drodze na Wschód. Dynamiczny rozwój miasta Wrocław w kierunku centrum Śląska

  1357

  Pierwsza wzmianka o Starym Zdroju (Aqua Antiqua, Alden Wasser, Alt Waser, Altwasser) obecnie dzielnica Wałbrzycha) i jego źródłach

  1418

  Niezręczność polityczna króla Wacława doprowadza do wybuchu największego powstania w dziejach Worcławia. Konflikt plebsu z patrycjatem

  1420

  Zygmunt zwołuje w centrum zjednoczonego Śląska, we Wrocławiu, Sejm Rzeszy. Hołd 18 książąt śląskich. Podjęcie kroków przeciwko Husytom

  1425-1433

  łupieżcze wyprawy Husytów na kwitnące ziemie śląskie, zniszczenie wielu miast. Wybudowanie twierdz husyckich w Niemczy, Otmuchowie i Kluczborku

  1434

  Pokonanie radykalnego ruchu husyckiego. Koniec wojen husyckich

  1440-1452

  Walka Polski o Śląsk w okresie bezprawia i bezkrólewia

  1458-1468

  Jerzy z Podiebradów królem Czech. Stworzenie solidnej pozycji władczej dla rodziny Podiebradów na Śląsku. Sprzeciw Wrocławia przeciwko czeskiemu królowi uznawanemu za heretyka

  1469-1490

  Węgier Maciej Korwin, Król Węgier, królem Czech oraz Śląska. Zadawala się jednak posiadaniem czeskich krajów sąsiedzkich. Zamiar wyrobienia sobie wpływowej pozycji na Śląsku. Centralizacja administracji. Śląsk i Łużyce stają się centralnymi ośrodkami na północy wielkiego państwa węgierskiego

  1474

  Książęcy Sejm Śląski opowiada się za walkami między Czechami, Polską i Węgrami i wprowadza zbrojny pokój ziemski. Śląsk otrzymuje nową ogólną konstytucję oraz administrację. Powołanie do życia Książęcych Sejmów Śląskich oraz sejmów generalnych

  1526

  Śmierć króla Czech Ludwika II Jagiellończyka w bitwie z Turkami pod Mohaczem. Śląsk dostaje się pod władzę katolickich Habsburgów. Reformacja

  1537

  Sprzymierzenie spadkowe między Księciem Legnicko-Wołowsko-Brzeskim Fryderykiem II legnickim a elektorem brandenburskim Joachimem II Hektorem. Rosnący wpływ Hohenzollernów na Śląsku. Z tego względu król Habsburgów Ferdynand I uznaje umowę spadkową za nieważną

  ok. 1565

  Pierwsza opisana wycieczka w Karkonosze (rektor szkoły w Jeleniej Górze Krzysztof Schilling z uczniami)

  1601

  Caspar Schwenkfeldt publikuje książkę o roślinach i skałach Śląska

  1620

  Ślązacy składają hołd Królowi Czech Fryderykowi V, zwanym Królem Zimowym

  1626

  Przemarsz Hrabiego Ernsta von Mansfelda przez Śląsk aż do Jabłonkowa. Podążają za nim plądrując ziemie cesarskie wojska pod dowództwem Wallensteina

  1639-1648

  Walka o Śląsk między Szwedami a wojskami cesarskimi

  1653

  Rozporządzenie władz cesarskich zakazujące obsadzania redukowanych parafii księżmi polskimi lub pochodzącymi z terenów Rzeczypospolitej

  1653-1654

  Szczytowy okres kontrreformacji. Katolizacja ponad 600 protestanckich kościołów. Rozkwit śląskiego baroku

  1675

  Śmierć ostatnich Piastów śląskich, Książąt Legnicko-Wołowsko-Brzeskich. Na tereny ich kraju wkracza cesarz

  1677

  Pierwszy polski opis Karkonoszy (Teodor Bilewicz)

  1702

  Inauguracja działalności jezuickiej Akademii Leopoldyńskiej we Wrocławiu

  1740

  Król pruski Fryderyk II Wielki zajmuje większość ziem Śląska, poza księstwami cieszyńskim, opawskim, karniowskim i częścią nyskiego

  1740

  Fryderyk II Wielki wkracza na tereny Śląska

  1740–1742

  I wojna śląska

  1741

  Bitwa pod Małujowicami. Śląsk hołduje królowi we Wrocławiu

  1741-06-10

  Zwycięstwo Prus nad Austrią w bitwie pod Małujowicami i zajęcie Śląska przez Prusy

  1742

  Pokój we Wrocławiu. Śląsk uwalnia się spod wpływów Habsburgów stając się wschodniopruską potęgą gospodarczo-przemysłową. W ten sposób Śląsk odgrywa znaczącą rolę w uzyskaniu przez Prusy statusu wielkiego mocarstwa. Podział Śląska na Śląsk pruski i austriacki. Wprowadzenie administracji pruskiej oraz urzędu ministra prowincji

  1742-06-11

  Podpisanie pokoju we Wrocławiu na mocy którego Fryderyk II opanował prawie cały Śląsk Dolny (oprócz części biskupiego księstwa nyskiego – ziemi frywałdowskiej) i większość Górnego, w tym księstwo opolskie i raciborskie

  1744-1745

  II wojna śląska. Bitwa pod Dobromierzem

  1751

  Podział Śląska Austriackiego (ze stolicą w Opawie) na obwody karniowski (cz. Krnovský kraj, niem. Jägerndorfer Kreis), opawski (cz. Opavský kraj, niem. Troppauer Kreis) i cieszyński (cz. Těšínský kraj, niem. Teschner Kreis). Austriacka część Księstwa Nyskiego dostaje się we władztwo górnośląskie

  1756-1763

  W czasie siedmioletnich zmagań o Śląsk Prusy osiągają status mocarstwa europejskiego. Śląsk oraz ziemia kłodzka przypadają Prusom. Południowa część Śląska (Jesenik, Krnów, Opawa, Cieszyn, Bielsko-Biała) pozostaje do 1918 r. jako Śląsk Austriacki częścią Austrii

  1757

  Zwycięstwo Fryderyka Wielkiego nad Karolem Lotaryńskim w bitwie pod Lutynią 5 grudnia

  1760

  Porażka generała de la Motte Fouque w bitwie pod Landeshut. Generał von Tauentzien broni Wrocławia przed Austriakami

  1760

  Zwycięstwo Fryderyka Wielkiego nad Laudonem w bitwie pod Legnicą

  1761

  Fryderyk Wielki rozbija obóz w Bolesławicach w pobliżu Świdnicy. Pozycja kluczowa Śląska

  1762

  Fryderyk Wielki zwycięża w bitwie pod Burkersdorfem

  1763

  W ramach pokoju w Hubertusburgu „Śląsk od 1742 r.” ostatecznie pozostaje w rękach Prus. Gwarancja statutsu mocarstwa Prus

  1773

  Okres szczytowy działań osadniczych czasu fryderykowskiego w szczególności na terenach leśnych Górnego Śląska oraz na terenach górzystych.
  Imigracja ludności z zachodnich i południowych Niemiec oraz z Czech i terenów sąsiadujących ze Śląskiem.
  Reorganizacja administracji, gospodarki, wojska a także szkolnictwa.

  1778

  F. W. v. Reden zostaje starostą górniczym Śląska i tym samym prekursorem przemysłu śląskiego

  1783

  Podział Śląska Austriackiego na obwody opawski i cieszyński

  1802

  Ukończenie Kanału Kłodnickiego łączącego Gliwice i port na Odrze w Koźlu. Połączenie górnośląskiego okręgu przemysłowego ze szlakiem wodnym na Odrze. Utworzenie pierwszej cukrowni przerabiającej buraki w Konarach (powiat wołowski). 1835 r., pierwsza stała w Eckersdorfie

  1807

  Śląsk centrum oporu przeciwko Napoleonowi. Obrona twierdz w Kłodzku, Nysie, Srebrnej Górze i Koźlu

  1811

  Następcą jezuickiego uniwersytetu we Wrocławiu zostaje Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma. Na uniwersytecie tym Henrik Steffens zachęca studentów do wzięcia udziału w walkach o wolność w czasie kampanii antynapoleońskiej

  1813

  Śląsk punktem wyjściowym walk w ramach VI koalicji antyfrancuskiej. We wrocławiu zbierają się przywódcy wojskowi i duchowi. 10 marca: ustanowienie odznaczenia Krzyżem Żelaznym; 17 marca: „apel do mojego ludu” króla Fryderyka Wilhelma III

  1813

  Bitwa nad Katzbach. Blücher uwalnia Śląsk

  1813

  Franz Pabel otrzymuje nominację na “Mianowanego królewskiego przewodnika i kasjera Szczelińca Wielkiego” – pierwsza w Europie urzędowa nominacja przewodnicka

  1814-1815

  Kongres wiedeński (niem. Wiener Kongress) – konferencja międzynarodowa przedstawicieli szesnastu państw europejskich, trwająca od września 1814 do 9 czerwca 1815 roku w Wiedniu, zwołana w celu rewizji zmian terytorialnych i ustrojowych spowodowanych wybuchem rewolucji francuskiej i wojnami napoleońskimi oraz wypracowania nowych zasad ładu kontynentalnego.

  1816

  Łużyce Górne (Zgorzelec i Lubań) stają się częścią Śląska

  1817

  W Jeleniej Górze powstaje zrzeszenie przewodników i tragarzy lektyk (Gebirgs-Führer und Stuhlträger). Po raz pierwszy na świecie działalność kadry turystycznej ujęto w ramy prawne.

  1828

  We Wrocławiu ukazuje się obszerny przewodnik po Sudetach J.Ch.G. Berndta.

  1837

  Budowa pierwszych schronisk w Sudetach Zachodnich - z inicjatywy Leopolda Christiana Gottharda von Schaffgotsch: na Wysokim Kamieniu i nad Śnieżnymi Kotłami.

  1838

  księżna Marianna Orańska staje się właścicielką rozległych dóbr w Sudetach Wschodnich, z jej inicjatywy dokonano wielu działań na rzecz rozwoju zagospodarowania turystycznego.

  1842-1846

  Budowa odcinku kolei Wrocław-Mysłowice. Przyłączenie Górnego Śląska do europejskiej sieci kolejowej

  1843

  Budowa Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej. Usytuowanie końcowej stacji w Świebodzicach umożliwiało łatwiejsze i szybsze dotarcie do uzdrowisk w Szczawnie i Starym Zdroju.

  1844

  Wybucha powstanie tkaczy śląskich, które zostaje krwawo stłumione przez pruską armię

  1844

  Powstanie tkaczy śląskich jako kosekwencja wolnego handlu na terenach objętych powstaniem w Sudetach.

  1850

  Podział Śląska Austriackiego na 7 powiatów politycznych

  1850

  Ukazuje się pierwszy polski przewodnik po Karkonoszach pióra Rozalii Saulsonowej.

  1853

  Przedłużenie Kolei Wrocławsko-Świebodzickiej do Wałbrzycha (stacja Wałbrzych Fabryczny).

  1855

  Herman Brehmer założył w Sokołowsku (ówcześnie Görbersdorf) pierwszy na świecie ośrodek klimatycznego leczenia gruźlicy, który stał się wzorcem dla Tytusa Chałubińskiego przy zastosowaniu analogicznej metody leczenia w Zakopanem.

  1857

  Śmierć Josepha von Eichendorffa (ur. w 1788 r.)

  1862

  Na świat przychodzi Gerhard Hauptmann (zm. w 1946 r.)

  1866-1868

  Budowa Śląskiej Kolei Górskiej (Zgorzelec – Jelenia Góra – Wałbrzych).

  1880

  1889

  Staraniem Towarzystwa Karkonoskiego powstało muzeum w Jeleniej Górze.

  1899

  Otwarcie wieży widokowej na Śnieżniku.

  1903

  Kolejna wielka powódź w Sudetach. W następstwie podjęto szeroko zakrojony program budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

  1908

  W Karkonoszach powstaje Ochotnicza Kolumna Sanitarna Niemieckiego Czerwonego Krzyża (Sanitätskolonne des Deutsches Rotes Kreuz) – pierwsza zorganizowana służba ratownicza w Sudetach.

  1918

  Czechosłowacja wysuwała roszczenia m.in. do Kłodzka

  1918-10

  Po powstaniu Czechosłowacji powstała m.in. na zachodzie Śląska Austriackiego (Śląsk Sudecki, niem. Sudetenschlesien) prowincja Kraj Sudetów (niem. Sudetenland, cz. Sudetsko) ze stolicą w Opawie

  1918-12

  Likwidacja przez Czechosłowację prowincji Kraj Sudetów

  1919

  Górny Śląsk staje się odrębną prowincją. Pierwsze polskie powstanie na Górnym Śląsku.

  1920

  Część powiatów Syców, Namysłów, Milicz i Góra przekazana zostaje Polsce, w sumie powierzchnia 512 km². Górny Śląsk staje się terenem plebiscytowym, który zajmują wojska alianckie. Kraik Hulczyński bez głosowania przekazany zostaje Czechosłowacji

  1921-03-20

  Plebiscyt na Górnym Śląsku. Dwie trzecie mieszkańców Śląska opowiada się za przynależnością do Niemiec.

  1921-03-21

  Atak niemieckiego Freikorpsu na powstańców polskich na Górze św. Anny. Konferencja abasadorów w Genewie podejmuje decyzję o podziale Śląska

  1922

  Wejście w życie Protokołów Genewskich. Podział Górnego Śląska. Zajęcie wschodniej części Górnego Śląska przez Polskę; poważne problemy humanitarne, gospodarcze oraz polityczne. W ramach traktatu genewskiego zapadają ustalenia o ochronie mniejszości oraz jedności gospodarczej Górnego Śląska. Kraik Hulczyński przekazany zostaje Czechosłowacji

  1923

  Proponowany podział Śląska Czechosłowackiego do okręgów Ołomuniec (XII; cz. župa Olomouc), Ostrawa Morawska (XIV; cz. župa Moravská Ostrava) i Czeski Cieszyn (XXI; cz. župa Český Těšín)

  1928

  Czechosłowacka Kraina Śląska (cz. země Slezská) została połączona z Kraina Morawską (cz. země Moravská) i powstała Kraina Morawskośląska (cz. Země Moravskoslezská) ze stolicą w Brnie

  1938-10-02

  Wkroczenie wojsk niemieckich na Śląsk Opawski (Kraj Sudetów)

  1938-10-30

  m.in. na Śląsku Sudeckim powstała rejencja opawska (niem. Regierungsbezirk Troppau, cz. vládní okres Opava) w ramach Okręgu Rzeszy Kraj Sudetów (niem. Reichsgau Sudetenland, cz. Říšská župa Sudety)

  1938-11-09

  W niemieckiej części Śląska dochodzi do pogromu zwanego Nocą kryształową, w wyniku którego spalono wiele żydowskich synagog, zdemolowano sklepy i pobito wielu Żydów

  1939-1945

  II wojna światowa

  1945

  Dolny Śląsk w granicach Polski, Czechosłowacji i – w pewnym ujęciu – Niemiec Wschodnich

  1945

  Wkroczenie na tereny Śląska Armii Czerwonej, ucieczka i wypędzenie ludności niemieckiej

  1945

  W Jeleniej Górze powstaje Dolnośląskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (w 1946 r. przekształcone w Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego).

  1945-03-14

  Większość Dolnego Śląska włączona do Ziem Odzyskanych, podlegających zarządowi specjalnego ministerstwa, jako Okręg II (do maja 1945 r. Wrocław pozostawał pod władzą Niemiec)

  1945-05-06

  Kapitulacja Wrocławia

  1945-05-30

  Na Śląsku Czechosłowackim powstała Ekspozytura Śląska Krainy Morawskośląskiej (cz. Slezská expozitura země Moravskoslezské) ze stolicą w Ostrawie

  1945-06

  Zaostrzyły się stosunki polsko-czechosłowackie. Czechosłowacja wysuwała roszczenia m.in. do Kłodzka

  1945-06

  Początek wypędzania niemieckich Ślązaków przez Polaków

  1945-08-02

  Zawarcie deklaracji poczdamskiej. Śląsk na wschód od Nysy Łużyckiej przechodzi pod zwierzchnictwo Polski. „Aż do ostatecznego ustalenia zachodniej granicy Polski” obowiązuje tzw. granica na Odrze i Nysie

  1945-09-25

  Pogranicze Śląska i Ziemi Lubuskiej włączone do województwa poznańskiego

  od 1945

  Czechizacja niektórych niemiecko-brzmiących czeskich nazw geograficznych, w Kraju Sudetów, np. Sudety na pohraniční území (1945), Frývaldov na Jeseník (1947), Cukmantl na Zlaté Hory (1948), Sandhýbl na Písečná (1948), Frýdberk na Žulová (1948), Zighartice na Vápenná (1949), Sudety na Krkonošsko-jesenická subprovincie (1979), Východní Sudety na Jesenická oblast (1979) itd.

  1946-06-28

  Niemal cały Dolny Śląsk w granicach województwa wrocławskiego, pozostałe fragmenty polskiej części w województwa poznańskiego

  koniec lat 40-tych

  Radykalne ograniczenia w poruszaniu się w strefie nadgranicznej (po polskiej stronie), całkowite zamknięcie wschodnich Karkonoszy i części Sudetów Wschodnich (rejony wydobycia uranu).

  1948

  Pierwszy kurs przewodnicki w Jeleniej Górze.

  1949

  Powstanie Funduszu Wczasów Pracowniczych, państwo całkowicie przejmuje kontrolę nad gospodarką turystyczną

  1949-01-01

  Podział Śląska Czeskiego na kraj ołomuniecki (cz. Olomoucký kraj) i ostrawski (cz. Ostravský kraj)

  1950

  Układ zgorzelecki. NRD uznaje „pokojową granicę”

  1950

  Połączenie PTT i PTK, powstaje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

  1950-07-06

  Wydzielenie województw opolskiego (w większości górnośląskiego) i zielonogórskiego

  17-20.09

  I Ogólnopolski Górski Rajd Turystyczny (org. ZG PTTK) z zakończeniem w Wałbrzychu. Wielka masowa impreza z udziałem ok. 3600 turystów z całej Polski. Dla jej przeprowadzenia wyznakowano szlaki w Sudetach wałbrzyskich, łącząc sieć szlaków na Ziemi Kłodzkiej z Sudetami Zachodnimi.

  1959.01.16

  1960-04-11

  m.in. na terenie Śląska Czeskiego powstało Kraj północnomorawski (cz. Severomoravský kraj) ze stolicą w Ostrawie

  1961.06.16

  Rozszerzenie (zawartej w 1955 r.) polsko-czechosłowackiej konwencji turystycznej na Sudety. Na grzbiecie Karkonoszy powstaje wspólny dla turystów z obu krajów szlak "Droga Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej". Ponadto polskim turystom udostępniono czeskie Karkonosze, czeskim turystom polskie Karkonosze, zachodnią część Ziemi Kłodzkiej i Jezioro Otmuchowskie. Wycieczki do Czech obwarowane są jednak licznymi ograniczeniami.

  1966

  Pożar schroniska Bronka Czecha (historyczna nazwa Buda Schlingla) na Starej Polanie w Karkonoszach. Obiekt nie został odbudowany.

  1968.03.20

  W lawinie w Białym Jarze ginie 19 osób, turystów z NRD, ZSRR oraz dwóch Polaków. Pięć osób zdołało się uratować. Lawina miała ponad 700 m długości, około 80 metrów szerokości, a jej czoło było wysokie na 20–25 m.

  1970

  Układ PRL-RFN, uznanie Status quo, powstrzymanie się od użycia siły lub groźby jej użycia

  1975-06-01

  Podział polskiego Śląska na kilka województw. Zasadnicza część Dolnego Śląska podzielona między województwa: jeleniogórskie, legnickie, leszczyńskie, wałbrzyskie, wrocławskie, zielonogórskie

  1982 -

  Zamieranie borów świerkowych w Górach Izerskich przybiera rozmiary klęski ekologicznej, która w latach 80. rozszerza się na kolejne pasma Sudetów. Okolice Turoszowa, Jeleniej Góry i Wałbrzycha uznano oficjalnie za obszary ekologicznego zagrożenia.

  1983

  Udostępnienie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.

  1987-89

  Szlak graniczny w Górach Złotych służy jako miejsce spotkań przedstawicieli polskiej i czechosłowackiej opozycji. W organizację spotkań na granicy oraz przerzutów podziemnych wydawnictw i sprzętu poligraficznego zaangażowani działacze turystyczni.

  1990 -

  Przeobrażenia gospodarcze w kraju skutkują załamaniem ruchu turystycznego, liczne obiekty zakładowe przejmują gminy, większość zostaje następnie sprywatyzowana, część ulega dewastacji.

  1990 -

  Upadek kolei w polskich Sudetach. Zamknięcie w 1991 r. linii Świdnica – Jedlina-Zdrój gwałtownie pogarsza dostępność Gór Sowich, w następnych latach likwiduje się kolejne linie o dużym znaczeniu dla turystyki, redukuje się też liczbę połączeń.

  1990-01-16

  Pierwsza rejestracja „Społeczno-Kulturalnego Związku Osób Narodowości Niemieckiej w województwie katowickim” (Deutsche Freundschaftskreise)

  1990-10-03

  Przyłączenie NRD do Republiki Federalnej Niemiec wg. Art. 23 konstytucji niemieckiej. Związane z tym było (częściowo kontrowersyjne!) uznanie na podstawie prawa międzynarodowego polskiej granicy zachodniej i odstąpienie dawnych niemieckich terenów wschodnich: Prusów Wschodnich, Pomorza Tylnego, Marchii Brandenburskiej oraz Śląska

  1991-06-17

  Polsko-niemiecki traktat o współpracy i dobrym sąsiedztwie

  1993.01.13

  Tragicznie giną: Tadeusz Steć i Zbygniew Martynowski – wybitni działacze polskiego krajoznawstwa w Sudetach.

  1994.02.10

  Tragiczna śmierć Waldemara Siemaszki, wieloletniego gospodarza schroniska “Samotnia nad Małym Stawem”

  1995

  Udostępnienie sztolni z czasów II wojny światowej w Walimiu rozpoczyna proces szerszego zagospodarowania turystycznego obiektów podziemnych w Sudetach, a zwłaszcza w Górach Sowich.

  1996-05-30

  Powstała diecezja ostrawsko-opawska w wyniku wyłączenia części terytorium z archidiecezji ołomunieckiej

  1999-01-01

  Większość Dolnego Śląska tworzy województwo dolnośląskie

  2000-01-01

  Podział Śląska Czeskiego na Kraj ołomuniecki (cz. Olomoucký kraj; w tym powiat Jeseník) i ostrawski (cz. Ostravský kraj). Kraj północnomorawski z 1960 r. na podstawie ustawy nr 36/1960 o podziale terytorialnym państwa czeskiego jako obszar administracyjny wciąż istnieje (np. dla sądów (Sąd Okręgowy w Ostrawie), prokuratury, czy urzędów skarbowych), nie jest jednak już jednostką samorządową

  2001-05-31

  Zmiana nazwy kraju ostrawskiego na kraj morawsko-śląski (cz. Moravskoslezský kraj)

  2007.12.21

  Objęcie Polski i Republiki Czeskiej układem z Schengen, całkowite zniesienie kontroli granicznej.

  2010

  Reaktywacja linii kolejowej Szklarska Poręba – Harrachov.