Szukasz przewodnika po Sudetach? Ze mną poznasz ich urodę i tajemnice ... więcej

Zagadnienia

  Choroba wysokościowa (ostra choroba górska AMS) – zespół chorobowy spowodowany hipoksją będącą skutkiem przebywania na dużej wysokości i niedotlenienia (hipoksją hipobaryczną). Z reguły pojawia się na wysokości powyżej 2500 m n.p.m., gdzie dostępność tlenu w powietrzu, ze względu na rozrzedzenie atmosfery, zaczyna być za mała na potrzeby organizmu człowieka. U osób wyjątkowo wrażliwych i niezaaklimatyzowanych pierwsze objawy mogą pojawić się już na wysokości około 1500 m n.p.m. ...

  Procesem glacjalnym nazywamy wszystkie procesy z działalnością lodowca. Do tych procesów należy niszczenie podłoża, transport materiału i jego akumulacja.
  Rzeźba polodowcowa (zwana też rzeźb glacjalną) to wynik procesu glacjalnego czyli to jak po działalności lodowca wygląda rzeźba terenu.
  Elementami rzeźby terenu polodowcowej są: ...

  Park narodowy – jedna z form ochrony przyrody w Polsce. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. obejmuje obszar ...

  formy skalne

  geografia

  Formacja skalna to naturalne ukształtowanie terenu - wypukłe, wklęsłe lub płaskie - najczęściej zbudowane z litej skały. Fantazyjne formy i kształty są niewątpliwie dużą atrakcja urozmaicającą turystykę w Sudetach.
  Miejsca ich występowania: ...

  Gdzie w Sudetach żyją cietrzewie? Dlaczego rozwój turystyki i narciarstwa rodzi konflikty z ochroną tych ptaków?
  Cietrzewie występują w Sudetach Zachodnich dokładnie w Karkonoszach i Górach Izerskich. To jedno z najważniejszych siedlisk tego gatunku w Polsce. Najlepiej czują się na podmokłych leśnych polanach, gdzie mogą znaleźć owoce borówki, jarzębiny i pąki brzozy. Żywią się też bezkręgowcami. ...

  Schroniska turystyczne w Sudetach powstawały wskutek rosnącego ruchu turystycznego oraz odwiedzających sudeckie miejscowości turystów. Bardzo często kuracjusze odwiedzający zdroje i miejscowości sanatoryjno/lecznicze mieszczące się przy masywach górskich byli pierwszymi turystami w górach. Na początku schroniskami były pasterskie budy które mogły ewentualnie zapewnić schronienie zwiedzającym ...

  hipoglikemia

  medycyna

  Hipoglikemia (łac. hypoglycaemia), inaczej niedocukrzenie – stan, w którym ilość glukozy we krwi (poza żyłą wrotną) spada poniżej 3,9 mmol/l (70 mg/dl). Hipoglikemię rozpoznaje się przy obniżeniu stężenia glukozy we krwi poniżej 3,9 mmol/l, niezależnie od występowania objawów klinicznych, które u części osób, zwłaszcza chorujących od wielu lat na cukrzycę typu 1, mogą pojawiać się dopiero przy niższych wartościach glikemii. ...

  Karkonoski Park Narodowy – park narodowy o powierzchni 5951,42 ha w województwie dolnośląskim przy granicy państwowej z Czechami, utworzony 16 stycznia 1959 roku ...

  Walończycy inaczej Walonowie, to lud romański, który przybył w czasie podboju Galii przez Rzymian i pozostał w rejonach zasobnych w bogactwa naturalne, na terenie obecnej Belgii, Północnej Francji, Zagłębia Saary. Byli fachowcami od wydobywania i przetwarzania bogactw naturalnych, także od eksploatacji srebra izłota rodzimego oraz kamieni szlachetnych. Dzięki temu ceniono ich kunszt na wszystkich dworach książęcych, królewskich i cesarskich. ...

  Rozróżniamy trzy klasy przewodnickie:
  - Przewodnik górski klasy III,
  - Przewodnik górski klasy II,
  - Przewodnik górski klasy I. ...

  W Górach Izerskich od XVI w. zaczęły rozwijać się dziedziny przemysłu wymagającego dużej ilości drewna. Mowa tu o kopalniach rud metali, hutach szkła oraz wypalaniu węgla drzewnego. To właśnie huty szkła były umiejscowione nad potokami górskimi, były to tak zwane huty wędrujące. Gdy wokół takiej huty zabrakło zapasów drewna, zakład przenoszono w górę potoku, na nienaruszone tereny. W taki sposób eliminowano zupełnie drzewostan (buk i jawor, następnie świerk i jodłę), na których miejsce wprowadzano bydło i rolnictwo. ...

  Klimat sudecki jest typowym klimatem górskim. Wraz ze wzrostem wysokości temperatura spada, rosną średnioroczne opady, zmienia się szata roślinna. Zimy są dłuższe i bardziej śnieżne niż w dolinach.
  Jest jednak pewna szczególna cecha pogody w Sudetach, która wyróżnia ten masyw od innych gór. Jest nią bardzo duże zróżnicowanie temperatur i opadów na stosunkowo niewielkim obszarze. Temperatura spada tutaj nie tylko wraz ze wzrostem wysokości, ale także wraz z przemieszczaniem się wgłąb niektórych pasm. ...

  Do jednych z najciekawszych i zarazem tajemniczych obiektów geoturystycznych znajdujących na obszarze Dolnego Śląska można zaliczyć zespół podziemnych obiektów kompleksu „Riese”. Są to pozostałości niedokończonego przedsięwzięcia budowlanego nazistowskich Niemiec z okresu ostatnich lat II Wojny Światowej będące świadectwem historii najnowszej. ...

  Pasmo Krowiarek jest mikroregionem wchodzącym w skład mezoregionu Masyw Śnieżnika. Zlokalizowane jest w Sudetach Wschodnich, w południowo-wschodniej części Ziemi Kłodzkiej. Granice geograficzne od strony północnej i wschodniej wyznacza Dolina Białej Lądeckiej z rzekami Biała Lądecka i Morawka, od południa Biała Woda i Sienna Woda (tutaj także znajduje się przełęcz Puchaczówka stanowiąca granicę między Krowiarkami a Masywem Śnieżnika), od zachodu granica nie jest dobrze oznaczona. Wyznacza ją Rów Dolnej i Górnej Nysy Kłodzkiej. Obszar Natura 2000 nie obejmuje całości pasma a jedynie jego centralną część składającą się z cennych obszarów leśnych i łąkowych, omijając w większości tereny zurbanizowane i rolne. ...

  Przewodnik sprawdza stan zdrowia uczestników wycieczki - pyta czy jest ktoś, kto nie czuje się na siłach do wymagającej wędrówki (osoba taka musi zostać w miejscu zakwaterowania lub wraca środkiem transportu). Następnie sprawdza poprawność stroju - odpowiednie obuwie, zabezpieczenie przeciwmrozowe i przeciwwiatrowe. Podaje najważniejsze dane kontaktowe - telefon do siebie i do kierownika grupy. Bezwzględnie podaje numery ratunkowe GOPR i przypomina jaka grupa GOPR obsługuje trasę wycieczki. ...

  Kopalnia Węgla Brunatnego Turów - kopalnia położona jest w obrębie Obniżenia Żytawskiego, leżącego między Masywem Łużyckim a zachodnią częścią Gór Izerskich, w obrębie Przedgórza Izerskiego. Zakres działalności KWB Turów obejmuje górnictwo i wzbogacanie węgla brunatnego oraz wydobywanie kruszywa i gliny. W Kopalni Turów złoże węgla brunatnego eksploatowane jest w sposób przemysłowy metodą odkrywkową już od roku 1904 - kopalnia Herkules. Roczne wydobycie to ok. 12 mln ton węgla, dodatkowo zdejmowane jest 30 mln m³ nadkładu. ...

  Gdzie w Sudetach zachowały się naturalne obszary leśne.
  - Puszcza Jaworowa w Obszarze rezerwatu Puszcza Śnieżnej Białki w Górach Bialskich - dobrze zachowany fragment lasu liściastego będącego reliktem Puszczy Sudeckiej. Najbardziej wartościowe są ponad 150 letnie buki i klony-jawory;
  - Buki Sudeckie (Góry Kaczawskie) - rezerwat chroniący górski las bukowy o charakterze naturalnym porośnięty także jesionami, klonami, jaworami, lipami, grabami i świerkami; ...

  Rezerwat przyrody „Cisowa Góra” - rok utworzenia 1953. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa, gatunku ustępującego obecnie z lasów, a stanowiącego niegdyś ich stały element składowy. Rezerwat „Cisowa Góra”, najstarszy rezerwat Sudetów. Ten gatunek drzewa, związany w sposób szczególny z historią i tradycją naszego kraju i chroniony już za czasów króla Władysława Jagiełły, ścisłej ochronie gatunkowej podlega od 1934 r. ...

  Obszar uprawnień przewodnika górskiego sudeckiego jest ograniczony:
  * od wschodu, północy, zachodu od granicy Rzeczypospolitej Polskiej drogami: Paczków – Ząbkowice Śląskie (droga nr 382) – Niemcza – Jordanów (droga nr 8) – Sobótka – Tworzyjanów (droga lokalna) – Świdnica – Świebodzice (droga nr 35) – Dobromierz (droga nr 34) – ...

  Mieczysław Orłowicz (ur. 17 grudnia 1881 w Komarnie, zm. 4 października 1959 w Warszawie) – polski doktor prawa, z zamiłowania krajoznawca i popularyzator turystyki, urzędnik ministerialny II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej ...

  Przed II wojną światową:
  Franz Pabel - sołtys Karłowa, jako pierwszy oficjalnie mianowany przewodnikiem turystycznym w Sudetach, twórca trasy turystycznej na Szczeliniec Wielki. Wykonał 665 kamiennych stopni prowadzących na niezdobyty dotąd szczyt. W 1813 uzyskał od króla Prus, Fryderyka Wilhelma III, zaszczytny certyfikat pierwszego w Prusach przewodnika turystycznego. ...

  prawo

  przyroda

  Zasady (przepisy) na jakich przewodnik turystyczny górski na obszar Sudetów może rozszerzyć obszar swoich uprawnień na inne obszary górskie w Polsce ...

  W Polsce Karpaty zajmują 19600 km kw., co stanowi około 6%ogólnej powierzchni kraju. Leżą w południowej części województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. 88% terytorium Karpat Polskich należy do Karpat Zachodnich, pozostała część (obszar na wschód od Przełęczy Łupkowskiej) to Karpaty Wschodnie. ...

  W ciągu ostatnich dziesięcioleci obserwuje się zanikanie wielu zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych, a także związanych z nimi gatunków. Proces ten łączy się z niekorzystnymi zmianami sposobu użytkowania ziemi, postępującą synantropizacją flory, przenikaniem gatunków obcych, pozyskiwaniem surowców do celów leczniczych lub materiałów do ogrodowych kolekcji. ...

  Rezerwat przyrody to jedna z obszarowych form ochrony przyrody. Rezerwat przyrody w ...

  Schaffgotschowie – śląski ród arystokratyczny, pochodzący z Frankonii. Ich pełne nazwisko w języku niemieckim brzmi: Grafen Schaffgotsch genannt Semperfrei von und zu Kynast und Greiffenstein, Freiherren von Trachenberg ...

  * Park Szwedzki przyciągający kuracjuszy i turystów założono tutaj w drugiej połowie XIX stulecia. Przez pola, ograniczone drogami i lasami, wytyczono ścieżki i alejki, nasadzono drzewa – w tym gatunki sprowadzone z dalekich krajów. Na tym obszarze znajduje się też niewielkie wzgórze oraz dwa stawy określane jako szwedzkie, od których swoją nazwę wziął park. W swojej historii był przemianowywany m.in. na Górny i Dolny Plac Książęcy czy Park XXX-lecia PRL. ...

  Do wodospadu Szklarki, doliną Kamiennej, ok. 1 godz szlak zielony lub czarny. Zwiedzamy przełom rzeki Kamiennej i potoku Szklarka idąc wśród oryginalnych wież skalnych – Głazowisko, Dziobata i Piekielnik oraz Czerwoną Jamę i Czarną Topiel. Zobaczymy malowniczy wodospad, a przy nim gościnne schronisko „Kochanówka”. W powrotnej drodze obejrzymy miejsce, gdzie żył i pisał wybitny polski fraszkopisarz Jan Sztaudynger. ...

  Ze względu na trudność w określeniu pojęcia "długi dystans", poniżej scharakteryzowałem wg mnie najważniejsze: ...

  Przyczyny zamknięcia szlaków.
  Karkonosze:
  - lawiny w okresie zimowym - najczęściej zamykane szlaki to: szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki (Kocioł pod Śnieżką), szlak żółty od schroniska Pod Łabskim Szczytem w stronę Śnieżnych Kotłów, szlak zielony od schroniska Pod Łabskim Szczytem, szlak niebieski na Śnieżkę (Droga Jubileuszowa), szlak żółty przez Biały Jar, szlak zielony od górnej stacji wyciągu na Szrenicę do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym przy skałkach Trzy Świnki, szlak niebieski od Domku Myśliwskiego do Samotni. Niektóre z nich mają zimowe obejścia. ...

  Torfowisko, obszar o dużej wilgotności porośnięty przez charakterystyczne zbiorowiska roślinne - bagienne i łąkowo - bagienne, wytwarzające torf. Powstaje w obniżeniach terenu na podłożu nieprzepuszczalnym lub w zarastających zbiornikach wodnych.
  Sudety wyróżniają się największym stopniem zatorfienia w stosunku do pozostałych pasm górskich w Polsce, a ich znaczna powierzchnia koncentruje się w Karkonoszach i Górach Izerskich. ...

  Wapień - skała osadowa zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu. Powstaje z lużnego osadu który w wyniku różnych procesów ulega lityfikacji. Najbardziej istotnym z tych procesów to cementacja. ...

  Pierwsze wieże widokowe zaczęto wznosić pod wpływem panującej mody romantycznej na wzniesieniach dla upiększenia krajobrazu i dla lepszego efektu widokowego. Przykładem tego moga być wieże: w parku w Bukowcu na kotlisku (1800-1804), w lesie koło Gierałtówka (1804), Chełmiec, Stary Książ, na Wzgórzach Włodzickich gdzie hrabia Magnis wybudował wieżę widokową w kształcie ruin. ...

  Wulkanizm w Sudetach to świadectwo kilku okresów aktywności wulkanicznej w ciągu ostatnich 600 mln lat historii geologicznej ziemi. Największe nagromadzenie dawnych skał wulkanicznych w Polsce przypada właśnie na obszar Sudetów - wulkanizm staropaleozoiczny (kambr - dewon), związany z rozwojem kontynentalnych stref ryftowych, a później basenów oceanicznych. Zaobserwować tu bowiem możemy erupcje wylewną i eksplozyjną, występującą w tym okesie na lądzie ale i pod wodą. ...

  Altwasser (obecnie Wałbrzych, dzielnica Stary Zdrój) ...

  Zagrożenia lawinowe w Sudetach występują głównie w Karkonoszach. Najwyższe pasmo Sudetów, jak na swoje rozmiary, to teren lawinowo bardzo aktywny. Odnotowano około 100 miejsc, w których schodziły lawiny lub widoczne były mniejsze osunięcia warstw śniegu. Warto pamiętać, że w tych górach, w czasie śnieżnych zim, obserwuje się nawet 40-50 tego typu zdarzeń. Głównymi miejscami, w których schodzą lawiny są: ...

  Wybierając się w góry, zwłaszcza latem, zawsze należy pamiętać,że pogoda zmienia się tu bardzo dynamicznie i jednym ze zjawisk jakie może nas zaskoczyć jest burza. Jedno uderzenie pioruna może spowodować masowy wypadek. W górach burza jest wyjątkowo niebezpieczna, dlatego zawsze przed wyjściem na szlak należy sprawdzić dokładną prognozę pogody a także starać się wyjść na szlak jak najwcześniej rano, gdyż burze zwykle pojawiają się popołudniu. W trakcie wędrówki warto obserwować niebo i chmury jakie na nim się pojawiają, burzę zwiastuje cumulonimbus. Jest to dość wysoka chmura,która ma gładką powierzchnię u góry i kłębiastą od dołu. Jej kształt może przypominać kowadło lub grzyb. ...